Những nét mới trong chặng đường 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

 Từ khi thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp đó là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiếp nối tinh thần Thề mãi mãi là dân Cụ Hồ trong chiến tranh, cụ thể hóa lời dặn dò trong Di chúc của Người, gắn với nhiệm vụ của thành phố, của từng quận- huyện, phường - xã, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhằm làm tốt hơn vai trò phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16-5-2018.
Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16-5-2018.
Đặc biệt, trong 3 năm (2016-2019), toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, dần tạo ra một nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền thành phố.
Trong công tác chỉ đạo thực hiện, Thành ủy chỉ đạo nghiêm túc việc triển khai các văn bản Trung ương hằng năm; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về 5 xây, 3 chống.
Trong khối chính quyền, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 14-CT/UBND về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới. Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng - chỉnh đốn Đảng, nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố.
Qua 3 năm thực hiện, thành phố đạt được một số kết quả với các điểm nhấn như: Có nhiều đổi mới trong triển khai học tập chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến đến cơ sở; mời báo cáo viên Trung ương nghiên cứu sâu về Bác để báo cáo chuyên đề; điều tra xã hội học đánh giá kết quả thực hiện; qua đó, có đánh giá sát đúng với tình hình thực tiễn của thành phố. Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều kênh thông tin, truyền thống khác nhau; các báo, đài xây dựng chuyên trang, chuyên mục biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác trên địa bàn thành phố, tạo được sự lan tỏa trong xã hội.
Các tổ chức cơ sở Đảng tập trung xây dựng nội dung đột phá để thực hiện, gắn với chủ đề trọng tâm hằng năm của thành phố (thành phố 4 an, đẩy mạnh thu hút đầu tư). Các địa phương, đơn vị xác định các nội dung đột phá, nhất là tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ đó, nhiều cách làm mới, thiết thực đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố với các phong trào, mô hình thiết thực.
Việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên nghiêm túc trong việc triển khai đăng ký làm theo. Hầu hết các nội dung đăng ký đều thiết thực, cụ thể, phù hợp với vị trí công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên theo dõi, đánh giá... phục vụ nhận xét, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tại chi bộ và cơ quan. Đảng viên, cán bộ đã thẳng thắn trong góp ý, phê và tự phê bình trên tinh thần xây dựng; mạnh dạn nhìn nhận các khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Trong thời gian đến, để việc thực hiện có hiệu quả hơn, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW sát với nhiệm vụ cụ thể được giao; chú trọng nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp.
Công tác tuyên truyền cần thực hiện với nhiều hình thức phù hợp trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, mô hình mới để kịp thời biểu dương, khích lệ. Đồng thời tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết với những việc làm cụ thể trong chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là huy động các nguồn lực để xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, thông minh và giàu đẹp.
Lan tỏa cuộc vận động học tập và làm theo Bác
LTS: Sáng nay (17-9), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Trong số này, Báo Đà Nẵng trân trọng dành chuyên trang phản ánh những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong 3 năm thực hiện Chỉ thị này cùng những tấm gương bình dị, thầm lặng noi gương Bác.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục