Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 06- Máy Photocopy phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)/ 

 Quyết định số 364/QĐ-STC ngày 09/8/2019 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 06- Máy Photocopy phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 364/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục