Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị 

 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 04-KH/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016), Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.
2- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp, các ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
3- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết này, phải triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.
4- Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề chưa có trong luật pháp, chưa quy định thì phải xây dựng hoặc bổ sung hoàn thiện bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện Nghị quyết, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

B- NỘI DUNG

I- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

 1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết vào nửa đầu tháng 12-2016.

2- Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Trung ương Đảng chuẩn bị tài liệu học tập Nghị quyết để sử dụng ở các cấp.

3- Ban tuyên giáo các cấp tổ chức một số hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết, hoàn thành trong tháng 12-2016. Ban Tuyên giáo các cấp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nội dung Nghị quyết bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

4- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bí thư cấp ủy các cấp, bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị và trực tiếp quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thành trong tháng 12 – 2016.

II- NHỮNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGAY VÀ THƯỜNG XUYÊN

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở căn cứ vào nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực để quán triệt trong hội nghị cán bộ chủ chốt (ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc). Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

2- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết này gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Ở từng cấp đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm vào quý I năm sau và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương tại kỳ họp gần nhất. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các ban, cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương kiểm điểm tập thể và cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng cấp trước khi báo cáo cấp trên trực tiếp. Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra và các cơ quan liên quan tham mưu ban thường vụ nội dung gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ thuộc quyền quản lý của thường vụ cấp ủy.

3- Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với các sự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp… được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

4- Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

5- Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, theo đó phải có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

6- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

7- Cấp ủy, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hộ các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định.

8- Thực hiện nhất quán, nghiêm túc chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước và bảo đảm chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành. Thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

9- Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

10- Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

11- Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

12- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

13- Các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

14- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thực hiện và hướng dẫn hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố thực hiện chủ trương học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm; mở các lớp và đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học.

III – NHỮNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THEO LỘ TRÌNH

1- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện

1) Thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (năm 2017 – 2018).

2) Rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để hoàn thiện luật, pháp lệnh, nghị quyết về kinh tế - xã hội; về ngân sách nhà nước và quản lý công chức, viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư; trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan …; về thẩm quyền, trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước và người có chức, có quyền (cả đương chức và đã về hưu) để kiểm soát việc thực thi quyền lực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2017, 2018).

3) Nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động của Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thiện quy định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

2- Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện và chỉ đạo thực hiện

1) Rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để hoàn thiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện các quy định của bộ, ngành về kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp; về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; xóa bỏ “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế … Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương. Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt (năm 2017, 2018).

2) Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo quy luật khách quan và quy luật thị trường; xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích các địa phương, bộ, ngành, cơ sở năng động, sáng tạo, dám nghi, dám làm, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội (năm 2017, 2018).

3) Đẩy mạnh xã hội hóa, sớm tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước … (năm 2017, 2018, 2019).

4) Xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ dưới quyền bằng biện pháp tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn. Rà soát các quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước (năm 2017).

5) Xây dựng quy định khung về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp (năm 2017).

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo

1) Đẩy mạnh thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội (số 217-QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khóa XI và tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế này để tăng cường sự giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân (năm 2017).

2) Xây dựng cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2018).

4- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện

1) Hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp; quy định về quản lý cán bộ, đảng viên đi nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài (năm 2017).

2) Rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; số lượng cấp phó, chức danh “hàm”, hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp đặc thù… bảo đảm bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh, so bì, tị nạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (năm 2017).

3) Hoàn thiện quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất. Xây dựng quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp (năm 2017).

4) Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh trong phê bình (năm 2017).

5) Xây dựng quy định hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên theo những tiêu chí sau: (1) Chương trình hành động của tập thể và cá nhân; (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; (3) Kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; (4) Kết quả tự phê bình và phê bình; (5) Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (năm 2017).

6) Hướng dẫn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp với từng loại hình cơ sở. Xây dựng hướng dẫn khung để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng (năm 2017).

7) Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước (năm 2017, 2018).

8) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thứ theo dõi kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị quyết (thường xuyên hoặc định kỳ).

9) Tham mưu Bộ Chính trị, có văn bản chỉ đạo về việc chấm dứt tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

5- Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện

1) Xây dựng chế tài xử lý những hành vi vi phạm trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền (năm 2017).

2) Rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước (năm 2017).

3) Xây dựng trình Bộ Chính trị thông qua Quy định về xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng (năm 2017).

4) Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (năm 2018).

5) Thực hiện và chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; xử lý hoặc đề xuất xử lý tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp với nghị quyết, kết luận của Đảng hoặc thực hiện không nghiêm và công khai kết quả xử lý; đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả (thường xuyên và định kỳ).

6) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (thực hiện theo kế hoạch hằng năm hoặc đột xuất).

6- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện

1) Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết và nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể (năm 2017).

2) Xây dựng quy định khung về quản lý hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng quy định khung về định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông. Rà soát, hoàn thiện quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên (năm 2017).

3) Chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền (năm 2017).

4) Thực hiện và hướng dẫn tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (năm 2017).

7- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu

1) Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị (năm 2017).

2) Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (năm 2017).

8- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

1) Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2017).

2) Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm (thường xuyên và đột xuất).

9- Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu

1) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc và công khai kết quả xử lý (định kỳ hoặc đột xuất).

2) Xây dựng cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (năm 2017).

3) Xây dựng quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (năm 2017).

10- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp thực hiện

1) Rà soát, tham mưu sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp về kinh tế - xã hội thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2017).

2) Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các địa phương, bộ, ngành, cơ sở năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đem lại hiểu quả kinh tế - xã hội (năm 2017).

11- Văn phóng Trung ương Đảng

1) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyển toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt  Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện (nửa đầu tháng 12-2016).

2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương xây dựng và thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng (năm 2017).

3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình công tác của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết (định kỳ hoặc đột xuất).

12- Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ

1) Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chủ động phối hợp và chỉ đạo cấp dưới chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý (thường xuyên hoặc đột xuất).

2) Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nghiêm việc kiểm toán thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề việc sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước; đối với những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận và nhân dân quan tâm, kiên quyết chuyển cơ quan điều tra để xử lý (thường xuyên hoặc đột xuất).

3) Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thực hiện và chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc thanh tra, kết luận những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, nhân dân quan tâm và công khai kết quả (thường xuyên hoặc đột xuất). Xây dựng, hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát sự tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên (năm 2017).

13- Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo

1) Rà soát, thoái vốn, cổ phần hóa; chấn chỉnh tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp quân đội và công an sản xuất, kinh doanh thua lỗ hoặc không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (năm 2017).

2) Chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị (thường xuyên hoặc đột xuất).

3) Xử lý nghiêm đối với những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái (thường xuyên hoặc đột xuất).

4) Tập trung điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận và nhân dân quan tâm (thường xuyên hoặc đột xuất).

14- Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản

1) Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề cương định hướng về việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khuyến khích phát triển tư duy lý luận chính trị phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng dẫn cụ thể việc đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay (năm 2017 và thường xuyên).

2) Tạp chí Cộng sản mở chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công bố các công trình nghiên cứu lý luận, bài viết có chất lượng, tổng kết thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu xây dựng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc (năm 2017 và thường xuyên).

15- Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân và các báo, đài khác ở Trung ương.

Mở chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bố trí thời gian, thời lượng, chương trình thích đáng, nội dung phù hợp để tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết; thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc (thường xuyên).

16- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo thực hiện

1) Triển khai thực hiện Nghị quyết này đồng bộ, có hiệu quả với các nghị quyết khác của Trung ương; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, mở rộng hoạt động đối ngoại; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm.

2) Hằng năm mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình mới, kinh nghiệm hay. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học (thường xuyên hoặc định kỳ).

3) Chủ động định hướng, cung cấp thông tin trên cơ sở quy định khung của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cụ thể hóa đề cương định hướng của Hội đồng Lý luận Trung ương, chỉ đạo các báo, đài địa phương đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc đột xuất).

4) Cụ thể hóa quy định khung của Ban Tuyên giáo Trung ương để chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản thuộc quyền quản lý; đồng thời, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc định kỳ).

5) Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc đột xuất).

6) Cụ thể hóa và thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị (năm 2017).

7) Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội (số 217 – QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khó XI phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị (năm 2017).

8) Cụ thể hóa và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm.

9) Cụ thể hóa hướng dẫn khung của Ban Tổ chức Trung ương để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng (thường xuyên).

10) Lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất đối với thường vụ cấp ủy và các chức danh do hội đồng nhân dân bầu.

11) Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (định kỳ hoặc đột xuất).

12) Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

13) Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp (thực hiện thường xuyên).

14) Đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

15) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện Nghị quyết; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý vi phạm và công khai kết quả.

IV- DỰ BÁO MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết có thể gặp một số khó khăn cần chủ động khắc phục.

1- Thực tế cho thấy, hiện nay việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiệu quả thấp. Vì vậy, phải gắn tự phê bình và phê bình với tăng cường sự chỉ đạo của cấp trên; với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm.

2- Cùng với việc thực hiện Nghị quyết này, các cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời phải thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương và các nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ. Vì vậy, cần xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, cụ thể, phù hợp, cân đối giữa các nhiệm vụ; chú trọng kiểm tra đôn đốc để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

3- Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, có thể xảy ra những vấn đề đột xuất, bất ngờ liên quan đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, biến đổi khí hậu … ở trong nước; cùng với diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế; sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Vì vậy, phải chủ động nắm bắt, phân tích thông tin, dự báo sát, đúng tình hình và chuẩn bị các phương án để xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

C- CHỈ ĐẠO , KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC THỰC

1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư

1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề cao trách nhiệm cá nhân, thực sự tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết, trước hết là thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình hằng năm trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2) Căn cứ vào nội dung Nghị quyết và tình hình cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết.

3) Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

2- Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở nắm chắc tình hình, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; định kỳ hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm; khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

 

 


 
 
 
 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

Đã ký

Đinh Thế Huynh 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục