Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thỏa thuận khung Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy photocopy thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019(16/09/2019)

Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 06- Máy Photocopy phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)/(16/09/2019)

Thỏa thuận khung Gói thầu 05: Mua sắm tập trung máy chiếu thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019(16/09/2019)

Thỏa thuận khung Gói thầu 04: Mua sắm tập trung máy scan thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019(16/09/2019)

Thỏa thuận khung Gói thầu 03: Mua sắm tập trung máy in thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019 (16/09/2019)

Thỏa thuận khung Gói thầu 02: Mua sắm tập trung máy tính xách tay thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019(16/09/2019)

Kết quả lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công (máy vi tính xách tay, máy in, máy scan và máy chiếu) phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)(16/09/2019)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)(16/09/2019)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08(26/02/2018)

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng năm 2017 - Đợt 2(26/02/2018)

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng năm 2017 - Đợt 1(26/02/2018)

Văn bản hướng dẫn MSTT năm 2018(23/01/2018)