Thông tin - Tuyên truyền

Hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 năm 2022(17/05/2022)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022(17/05/2022)

Đính chính câu khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(16/05/2022)

Tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(13/05/2022)

Triển khai Thông báo 06/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14/04/2022 về việc Về việc xác nhận bản chính thức của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố(04/05/2022)

Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4)(15/04/2022)

Nhận thức của cộng đồng về phân loại rác thải, tác hại của rác thải nhựa ra môi trường được nâng cao(08/04/2022)

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai(08/04/2022)

Quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022(07/04/2022)

Kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố năm 2022(29/03/2022)

Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (29/03/2022)

Phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030(29/03/2022)

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(25/03/2022)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(25/03/2022)

Triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số(11/03/2022)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 01 và tháng 02 năm 2022(08/03/2022)

Báo cáo tình hình và kết quả phản hồi thông tin báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01/2022(04/03/2022)

Triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022(04/03/2022)

Phổ biến các luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua(23/02/2022)

Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 và Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ(23/02/2022)