Đăng ký, kê khai quản lý giá

Công văn số 958/STC-GCS ngày 19/4/2017 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng.(24/04/2017)

Giá đăng ký đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các Công ty kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(26/06/2014)

Công văn số 7855/BTC-QLCS v/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu TSNN lên Trang thông tin về tài sản Nhà nước(26/06/2014)

Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi(25/06/2014)

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn(25/06/2014)

Nghị định số 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu(25/06/2014)

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá(25/06/2014)

Thông tư 56/2014/TT-BTC(25/06/2014)

Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi(05/06/2014)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (05/06/2014)