Một số nội dung liên quan đến công tác Quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG như: Bộ máy quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG các cấp đã được kiện toàn và có tính thống nhất khi triển khai thực hiện; Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG có tầm nhìn trung hạn gắn giữa kế hoạch 05 năm và kế hoạch hằng năm; Hệ thống thông tin giám sát, theo dõi và đánh giá đã được thiết lập tại các bộ phận, cơ quan Trung ương và địa phương, đặc biệt tăng cường giám sát của hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và người dân;… Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện như: Công tác huy động và sử dụng nguồn lực chưa thực sự tạo được cơ chế khuyến khích những địa phương đạt kết quả tốt; tỷ lệ các công trình giao cấp xã làm chủ đầu tư mới đạt khoảng trên 60% và chủ yếu phân cấp đối với công trình thực hiện xây dựng nông thôn mới; năng lực của cán bộ làm công tác quản lý, điều hành Chương trình MTQG ở cấp huyện, cấp xã còn yếu;…

Giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã thông qua các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trước bối cảnh và yêu cầu mới với các thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có các nội dung như:

(1) Đẩy mạnh việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG thông qua việc sử dụng vốn của nhiều chương trình, dự án để đầu tư thực hiện công trình, dự án, hoạt động cùng mục tiêu, nội dung và được thực hiện trên cùng địa bàn nhằm huy động tối đa các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; tránh thất thoát, lãng phí và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

(2) Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG thông qua việc sử dụng NSNN hỗ trợ một phần vốn cho các đối tượng của Chương trình MTQG và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Phương thức hỗ trợ của Nhà nước là hỗ trợ có điều kiện, NSNN hỗ trợ một phần, người dân, các tổ chức cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm, hướng tới phát triển kinh tế bền vững, xóa bỏ tư tưởng “trông chờ, ỷ lại”…

Từ định hướng quy định trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 nêu trên, năm 2022, các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trình HĐND phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực để thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ trong năm 2022.

Hồ Ngọc Nam

Tin tức khác cùng chuyên mục