Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng

        Để có cơ sở báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương và các Thành viên Ban đại diện phối hợp nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/5/2022 để tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.
     

Tin tức khác cùng chuyên mục