Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành

 UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1784/UBND-NC ngày 7-4-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Cụ thể, đối với lực lượng dân phòng, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức rà soát và chỉ đạo UBND cấp xã, phường thành lập và duy trì hoạt động của Đội Dân phòng theo quy đinh tại Khoản 25, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Điều 30 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, bố trí kinh phí đầu tư trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho lực lượng Dân phòng theo quy định của Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31-12-2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Đối với lực lượng PCCC chuyên ngành, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động Đội PCCC chuyên ngành theo quy định tại Khoản 25, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Điều 31 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 149/2020/TT- BCA ngày 31-12-2020 của Bộ trường Bộ Công an. Bên cạnh đó, căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động để trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC chuyên ngành bảo đảm chất lượng, số lượng theo đúng quy định của Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31-12-2020 của Bộ Công an và Điều 9 của TCVN 3890:2009 phòng cháy chữa cháy - phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí. 

Đối với các dự án, cơ sở thành lập mới phải chấp hành nghiêm việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và trang bị phương tiện theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA và TCVN 3890; đồng thời chỉ cấp phép đầu tư, đưa vào hoạt động các dự án, công trình khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành. Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh các khu chức năng theo Luật Quy hoạch phải tuân thủ các yêu cầu về giải pháp PCCC quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 136/2020/NĐ- CP và bảo đảm các cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt đồ án khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC. Các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu vực đô thị và các khu chức năng phải được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định về PCCC.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các nội dung nêu trên.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục