Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

 UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/4/2022.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cho 27 dịch vụ thuộc lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, cụ thể các dịch vụ sau: Bản tin thời sự, Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau, Bản tin tiếng dân tộc, Chương trình thời sự tổng hợp, Chương trình tiếng nước ngoài, Bản tin thời thời tiết, Chương trình tư vấn, Chương trình tọa đàm, Chương trình tạp chí, Chương trình điểm báo, phóng sự, Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, Chương trình giao lưu, Chương trình bình luận, Chương trình xã luận, Tiểu phẩm, Game show, Biên tập kịch truyền thanh, Biên tập ca kịch, Thu tác phẩm mới, Đọc truyện, Phát thanh văn học, Bình truyện, Trả lời khán giả ghi âm phát sau, Chương trình phổ biến kiến thức, Biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình, Show phát thanh.

Đối tượng áp dụng gồm: UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh; Đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh.  
Mức giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh thực hiện theo Phụ lục chi tiết kèm theo.
Trường hợp chương trình cùng thể loại có thời lượng khác với thời lượng quy định trong đơn giá tại Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng theo quy định tại Khoản 3, Mục VI, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng do UBND thành phố quản lý.
Đính kèm Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố và Phụ lục chi tiết./.

Lê Như Trâm

Tin tức khác cùng chuyên mục