Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 28/03/2022 tại đây
Quyết định phê duyệt kết quả lụa chọn nhà thầu Quyết định số 118/QĐ-STC ngày 29/03/2022 Tại đây 

Tin tức khác cùng chuyên mục