Tăng cường công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2022

 UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 25-1-2022 về việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá; thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Chương trình số 11-CTr/TU ngày 22-11-2021 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời, duy trì và phát triển các mô hình PCBLGĐ để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương.

Một số hoạt động chính nhằm tăng cường công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2022 như: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) trên địa bàn thành phố; Ban hành Kể hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vể công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trong công nhân viên chức lao động, chú trọng đối tượng gia đình công nhân lao động tại các Khu công nghiệp và chế xuất. Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; nhân rộng Mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 1 phường thuộc quận Sơn Trà.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc; Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; Tháng hành động vì bình đàng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11. Tổ chức Tọa đàm về xây dựng gia đình hạnh phúc tại cơ sở; tổ chức Ngày hội gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Rà soát, đánh giá, có phương án duy trì mô hình Cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về PCBLGĐ trong nhân dân và lồng ghép tuyên truyền PCBLGĐ trong cán bộ Công an thành phố; tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCBLGĐ; rà soát lên danh sách, có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì các hoạt động thực hiện Đề án Phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương triển khai Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các sở, ngành, hội, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện công tác gia đình năm 2022.

nguồn: mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục