Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

 Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 125/2021/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Trong đó một số điểm sửa đổi lưu ý như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng (Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 125/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 37/2017/TT-BTC):

Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ), gồm: Doanh nghiệp cấp I, Doanh nghiệp cấp II và Doanh nghiệp cấp III.

2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BTC (Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 125/2021/TT-BTC), cụ thể:

- Bãi bỏ Điều 6 Thông tư số 37/2018/TT-BTC về tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường;

- Bãi bỏ Điều 7 Thông tư số 37/2018/TT-BTC về hỗ trợ di dời đối với hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

3. Thông tư số 125/2021/TT-BTC ban hành Phụ lục 01, Phụ lục 02 thay thế Phụ lục kèm theo Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai các tiêu chí theo Mẫu 01, Mẫu 02 ban hành kèm Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2017  của Chính phủ.

4. Ngoài ra, Thông tư số 125/2021/TT-BTC còn hướng dẫn xử lý nội dung chuyển tiếp đối với nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước ngày 01/01/2018 thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ); Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng nhà, đất.

 Đính kèm: Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tin tức khác cùng chuyên mục