Về việc giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 Về việc giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 24/12/2021 Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC, theo đó kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu của 37 khoản phí, lệ phí giảm từ 10% đến 50% so với mức thu quy định hiện hành (tùy theo từng loại phí, lệ phí mà mức thu giảm khác nhau) thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, hải quan, xây dựng, môi trường, y tế, giao thông, an toàn thực phẩm, …và kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí được thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(Kèm theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

Phan Thị Thu Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục