Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn NSNN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Nhằm tăng cường công tác quản lý đấu thầu và đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động mua sắm thường xuyên từ nguồn vốn nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8747/UBND-KT ngày 28/12/2021 về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm” và hạn chế xảy ra vi phạm pháp luật trong việc thực hiện mua sắm đấu thầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày 07/01/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 60/STC-GCS đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn NSNN thực hiện các nội dung sau đây:

1. Về dự toán giá gói thầu

Căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về một số nội dung mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; về giá dự toán mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ; đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nêu rõ sự cần thiết, sự phù hợp, danh mục, chủng loại, số lượng, đơn giá (giá dự toán được xây dựng đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), đồng thời, tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với việc lựa chọn chủng loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ đề nghị mua sắm, đầu thầu.
Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, khi gửi về Sở Tài chính để thẩm định trình UBND thành phố đối với dự toán mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ (giá trị trên 02 tỷ đồng) hoặc Sở Tài chính có ý kiến về giá dự toán đối với tài sản công tại Khoản 1, Điều 4 và hóa chất, vật tư y tế (giá trị trên 02 tỷ đồng) tại Điểm c Khoản 2 Điều 4; đề nghị đơn vị thực hiện theo Biểu mẫu và các nội dung hướng dẫn chi tiết thực hiện Biểu mẫu như sau:
a) Trong trường hợp đơn vị xây dựng dự toán giá gói thầu trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá, đề nghị đơn vị liệt kê các Báo giá của đơn vị cung cấp kèm theo Chứng thư (đề nghị đơn vị kiểm tra tính hiệu lực của các báo giá phải tương đồng với hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá).
b) Trong trường hợp không có Chứng thư thẩm định giá, đơn vị chịu trách nhiệm liệt kê các Báo giá của các đơn vị cung cấp đảm bảo tính pháp lý, tính chính xác về thời gian cung cấp, hiệu lực báo giá và khả năng cung ứng hàng hóa của đơn vị báo giá, đồng thời phải thể hiện thông tin nhà cung cấp và được đơn vị cung cấp đóng dấu đảm bảo tính pháp lý và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo giá cung cấp. Tại mục "Nơi nhận" của các báo giá: Đề nghị đơn vị cung cấp báo giá ghi rõ tên đơn vị nhận báo giá (đơn vị trực tiếp mua sắm/ cơ quan quản lý cấp trên/ tổ chức thẩm định giá).
c) Tại thời điểm xây dựng dự toán mua sắm, đề nghị đơn vị kiểm tra giá trúng thầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn quốc được đăng tải công  khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/), Cổng thông tin công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế (https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/), các kênh thông tin mua sắm đấu thầu chính thống khác và liệt kê ít nhất 01 Quyết định/Hợp đồng tại cột 8,9. Trong trường hợp không có giá trúng thầu tương tự, đơn vị ghi "Không có" và chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai. (Gửi kèm bản chụp màn hình/ Quyết định/ Hợp đồng kèm theo hồ sơ).
d) Đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của tài sản, hàng hóa (bao gồm mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ) tại cột B, đề nghị đơn vị miêu tả đảm bảo thống nhất, đồng bộ so với thông tin sản phẩm tại Chứng thư thẩm định giá/ Báo giá của các đơn vị cung cấp... làm cơ sở để Sở Tài chính kiểm tra, có ý kiến về giá dự toán.
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 60/STC-GCS ngày 07/01/2022 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính, mục Biểu mẫu: “Biểu mẫu xây dựng dự toán mua sắm thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước”.
2. Về lộ trình thực hiện đấu thầu
Căn cứ Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022 đến năm 2025, như sau:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.
Ngoài ra, trong công tác lựa chọn nhà thầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện khách quan, công bằng, minh bạch nhằm thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu. Tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Công tác đấu thầu phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý khác có liên quan.
Đồng thời, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ trong công tác mua sắm đấu thầu của các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính đã có Công văn số 59/STC-GCS ngày 07/01/2021 gửi các tổ chức hoạt động thẩm định giá phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:
1. Hoạt động độc lập khi tiến hành thẩm định, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng; đảm bảo chất lượng, nội dung hàng hóa được thể hiện đầy đủ (nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật…), thông tin thu thập làm cơ sở so sánh đơn giá phải đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.
2. Tại các Chứng thư thẩm định giá, đề nghị các đơn vị căn cứ Điều 32 Luật Giá để thực hiện và đưa vào nội dung tại phần Mục đích thẩm định giá.
3. Nhằm đảm bảo việc rà soát, kiểm tra giá hàng hóa, tài sản theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác mua sắm đấu thầu, ý kiến thông tin về giá thiết bị theo thẩm quyền được UBND thành phố giao, Sở Tài chính kính đề nghị các tổ chức thẩm định giá phân loại các mặt hàng tại Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo Chứng thư cụ thể như sau:
a) Hàng hóa phổ biến, có sẵn trên thị trường (các loại hàng hóa được công bố rộng rãi, dễ dàng tra cứu trên các trang thông tin điện tử được cấp phép qua mạng Internet…);
b) Hàng hóa được gia công, sản xuất (không có sẵn) theo yêu cầu của chủ đầu tư/ đơn vị mua sắm.
c) Hàng hóa chuyên dùng, ít phổ biến; hàng đặc thù trong các dự án được đặt hàng từ các nhà cấp cấp, hàng nhập khẩu theo đơn đặt hàng….
          (Đính kèm Công văn số 59/STC-GCSCông văn số 60/STC-GCS ngày 07/01/2022)

 

Trần Thanh Hiếu

 

Tin tức khác cùng chuyên mục