Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố

 
Phụ lục chi tiết tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục