Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

 Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 09/12/2021, Giám đốc Sở Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 489/QĐ-STC về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tài chính gồm 13 thành viên. Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tài chính là đồng chí Giám đốc Sở.

 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số có nhiệm vụ ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung tham mưu liên quan đến công tác chuyển đổi số của Sở Tài chính.

Quyết định cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để đăng ký các văn bản triển khai nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chi tiết Quyết định số 489/QĐ-STC ngày 09/12/2021 tại đây
Phan Thị Thảo Trang

Tin tức khác cùng chuyên mục