Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu về kết quả rà soát phân cấp Thủ tục hành chính

 Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ về địa phương và từ cấp tỉnh, thành phố về cấp quận, huyện, phường, xã; căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 6602/UBND-KSTT ngày 29/9/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Giám đốc Sở Tài chính đã tiến hành chỉ đạo triển khai ngay công tác rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở.

          Quá trình triển khai việc rà soát, đánh giá và đề nghị phân cấp gặp nhiều khó khăn do số lượng thủ tục hành chính phải rà soát rất lớn, bên cạnh đó, nhiều thủ tục thuộc trách nhiệm của các cơ quan ngành dọc trực thuộc Bộ Tài chính, nhiều thủ tục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, nay Sở phải nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất phương án phân cấp về cho cấp tỉnh, thành phố và cấp Sở thực hiện.

          Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song bằng sự quyết tâm, nỗ lực của các bộ phận chuyên môn tại Sở, cùng sự đồng hành, hướng dẫn của phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND thành phố, sau hơn 30 ngày làm việc liên tục, Sở Tài chính đã tiến hành rà soát, sàng lọc, đánh giá 119 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý giá, tài sản công, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, hành chính sự nghiệp,…(không kể 122 thủ tục thuộc trách nhiệm của các cơ quan ngành dọc Bộ Tài chính, đã được Sở Tài chính rà soát và báo cáo cơ quan có thầm quyền).

          Qua quá trình nghiên cứu, rà roát, đánh giá kỹ lưỡng từng thủ tục, Sở đã đề nghị phân cấp 38 thủ tục, trong đó phân cấp 35 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính về cấp thành phố, cấp Sở; Phân cấp 3 thủ tục thuộc thầm quyền giải quyết của cấp Sở cho cấp quận, huyện. Tất cả phương án phân cấp của Sở đều được UBND thành phố thống nhất, tỉ lệ đề xuất phân cấp đạt 31,93% tổng số thủ tục rà soát, kết quả cao thứ 2 (chỉ sau BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp) trong tổng số 20 đơn vị tiến hành rà soát, phân cấp.

          Việc phân cấp thủ tục hành chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và minh bạch nền hành chính công, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “đưa thủ tục hành chính về cấp nào gần với người dân, doanh nghiệp nhất”, đây chính là tiền đề quan trọng để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước. Sở Tài chính là một trong các cơ quan thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản và đạt được kết quả rà soát rất khả quan, đề xuất phân cấp được nhiều thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu phân cấp thủ tục hành chính của thành phố.

          Đính kèm: Thông báo số 129/TB ngày 30/11/2021 của UBND thành phố về tổng hợp kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố.

Lê Thanh Bình

Tin tức khác cùng chuyên mục