Công tác xây dựng các chế độ, chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố năm 2021

 Ngày 08/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, thực tế phát sinh một số lực lượng tham gia phòng, chống dịch nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP (ví dụ: các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát; người nhập liệu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; người lao động tham gia công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19. Ngoài ra, mức chi phụ cấp chống dịch và hỗ trợ tiền ăn quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP chưa đảm bảo khuyến khích các lực lượng tuyến đầu chống dịch trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn (ví dụ: đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19; người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm Sar-Cov-2 tại cơ sở y tế…).

Để phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó quy định cụ thể mức chi hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp chống dịch (kể cả tăng thêm) cho từng lực lượng tham gia chống dịch; đồng thời giao UBND thành phố quyết định cụ thể đối tượng và thời gian thực hiện hỗ trợ tăng thêm so với Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngày 19/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Y tế rà soát lại các chế độ chính sách trong công tác phòng, chống dịch theo quy định hiện hành để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, trong đó lưu ý đến chế độ hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến cơ sở.
Phòng HCSN

Tin tức khác cùng chuyên mục