Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021

 Thực hiện Chương trình số 145-CTr/BCĐ ngày 26/01/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Đà Nẵng về chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố năm 2021 và Thông báo số 57-TB/TU ngày 03/01/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về Kết luận của Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 139-KH/ĐUS ngày 18/3/2021 để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Đảng bộ Sở năm 2021 nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng cơ quan, phát huy vao trò của các tổ chức đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của công chức, đảng viên, người lao động của cơ quan; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Thực hiện Hướng dẫn 01-HD/BDVTU ngày 07/4/2021 của Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Sở đã ban hành Công văn số 1352/STC-VP ngày 22/4/2021 triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 với chủ đề “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đến các tổ chức, đoàn thể, các phòng thuộc Sở. Đảng uỷ Sở chỉ đạo duy trì việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, để đảng viên tham gia sinh hoạt, quán triệt các nội dung về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đoàn thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 của Sở, tổ chức Hội nghị CB, CC, VC để đánh giá kết quả đạt được trong năm; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và đưa ra các biện pháp khắc phục; duy trì việc tổ chức gặp mặt quần chúng hàng quý, 06 tháng đầu năm để lắng nghe quần chúng phản ánh tâm tư, nguyện vọng và tham gia ý kiến xây dựng Đảng.
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, các phòng thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy định rõ quyền của công chức, người lao động (CC, NLĐ) được thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, lợi ích của CC, NLĐ; có chế độ, hình thức báo cáo công khai, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Các chính sách, chế độ theo quy định của Trung ương, thành phố, các thông tin, báo cáo, quy định, quy chế đều được Sở thông báo công khai trên website chuyên ngành, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Sao gửi đầy đủ các văn bản có liên quan và hướng dẫn cho đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo đúng loại hình doanh nghiệp nhà nước. Sở Tài chính duy trì có nền nếp các cuộc họp giao ban định kỳ để chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đảm bảo dân chủ trong sinh hoạt và hội họp.
Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động phát huy quyền làm chủ của mình; quan tâm kết hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết công việc và công tác tiếp dân, đối thoại; thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định 5K để phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan, đơn vị cấp trên và đơn vị, tổ chức cấp dưới. Trong trường hợp quyết định những công việc quan trọng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đều được bàn bạc, thảo luận trong tập thể lãnh đạo, cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể tham gia một số nội dung có liên quan. Công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan cụ thể, sát thực và hiệu quả; các chế độ, chính sách của cơ quan thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thường xuyên bố trí người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận "một cửa, một cửa liên thông"; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lịch tiếp dân theo quy định.
Tất cả CC, NLĐ thuộc Sở gương mẫu trong thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; thực hiện nghiêm cam kết chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ của mình.
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Sở đã triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.
Đảng ủy Sở thường xuyên giám sát các chi bộ, đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 251-KH/ĐUS ngày 04/11/2021 về việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV In tổng hợp Đà Nẵng và thực hiện kiểm tra vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2021. Kết quả kiểm tra 02 đơn vị đều thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty, đặc biệt là việc quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của Sở đã đánh giá xếp loại Tốt.
(Hình ảnh buổi kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng)
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Sở Tài chính được triển khai thực hiện tốt. Đảng uỷ, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị tạo điều kiện cho CC, NLĐ phát huy quyền làm chủ; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tăng cường vai trò quản lý, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan; phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các nội dung của Quy chế dân chủ được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Ban Chỉ đạo Sở, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của CC, NLĐ trong cơ quan. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phân phối thu nhập cho CC, NLĐ. Thực hiện đúng quy trình về quản lý cán bộ và việc thực hiện Luật Cán bộ công chức, không có vi phạm về chính sách lao động, tiền lương và phân phối thu nhập. CC, NLĐ ý thức được vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính càng ngày càng được nâng cao. Hạn chế việc tổ chức hội họp không cần thiết, tăng cường đối thoại và tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ.
Qua thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Mở ra một cơ chế trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình đối với cán bộ, công chức, người lao động./.
Thái Duy Hưng

Tin tức khác cùng chuyên mục