Quy định mới về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

 Ngày 26/11/2021,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có một số điểm mới như sau:

1. Bãi bỏ một số khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. Đồng thời, bổ sung loại phí mới: Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; theo đó, các giấy phép thành phần trước đây như: giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sẽ được tích hợp trong giấy phép môi trường.

2. Theo Thông tư số 106/2021/TT-BTC, đối với các khoản lệ phí cấp chứng minh nhân dân; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển: Việc ban hành văn bản quy định mức thu, phương pháp thu các khoản phí, lệ phí này thực hiện khi các luật chuyên ngành có liên quan quy định cơ quan địa phương cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.
3. Thông tư số 106/2021/TT-BTC cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí. Trong đó, việc xác định mức thu cần phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí; cần đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định và sự hài hòa giữa các địa phương. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.
Thông tư số 106/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.
Thân Huỳnh Tuyết Trinh

Tin tức khác cùng chuyên mục