Một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với một số nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh tên 02 loại phí thuộc danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh như sau:

Nội dung cũ

Nội dung sửa đổi

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

2. Bổ sung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC nguyên tắc đảm bảo mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

3. Sửa đổi, bổ sung căn cứ xác định mức thu của một số loại phí và lệ phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, bao gồm:

a) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;

b) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển và phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường;

d) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm;

đ) Lệ phí đăng ký cư trú;

e) Lệ phí hộ tịch.

4. Đối với lệ phí cấp chứng minh nhân dân chỉ ban hành văn bản quy định mức thu, phương pháp thu khi luật chuyên ngành có liên quan quy định cơ quan địa phương thu lệ phí. Theo đó, Thông tư này bãi bỏ quy định liên quan đến lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022 (đính kèm nội dung chi tiết văn bản)./.

 

Lê Quang Dũng

Tin tức khác cùng chuyên mục