Điểm mới về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2022 theo quy định Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trong trong đó có điểm mới về quy định quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định; cụ thể tại khoản 3 Điều 32 như sau:

            3. Đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

          a) Trường hợp trong chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A được phê duyệt nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành dự án độc lập: việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và thẩm tra quyết toán thực hiện như một dự án đầu tư công độc lập.

          b) Đối với các trường hợp còn lại: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành chung của toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt quyết toán, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu thẩm tra lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán”.

          Như vậy, đối với trường hợp trong chủ trương đầu tư dự án các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phê duyệt nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành dự án độc lập, việc quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định về cơ bản là giống quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Đối với các trường hợp còn lại, việc quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP đã được quy định rõ hơn. Theo đó, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP thì cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án sẽ thẩm tra lại nội dung quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định (đã được phê duyệt) khi người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu.
Trần Thị Phương Linh

Tin tức khác cùng chuyên mục