Quy định về đối tượng thu nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa

 Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định: “Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.”. Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định : “Việc nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này, được thực hiện là một thành phần của bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai”.

Theo quy định nêu trên thì vấn đề đặt ra là đối với các trường hợp chuyển đổi đất trồng lúa để thực hiện các dự án tái định cư, các công trình hạ tầng giao thông công cộng, trường học công lập được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dự án đầu tư công bằng nguồn vốn NSNN) thì ngân sách nhà nước phải bố trí kinh phí để nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; trường hợp trên có thuộc đối tượng phải thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa hay không?

          Ngoài ra trường hợp các dự án có giao đất trồng lúa cho các cơ quan, địa phương làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất ở (Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND cấp huyện,…) thì các cơ quan, địa phương nêu trên có phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước khi được giao đất để đấu giá quyền sử dụng đất hay không?
Để giải đáp những thắc mắc này, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6822/BNN-TT ngày 21/10/2021 có nêu: “Tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa quy định: Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Luật Đất đai cũng quy định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang phi nông nghiệp thì phải nộp một khoản tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ (khoản 3 Điều 134). Như vậy, các Dự án khi thực hiện nếu có nhu cầu chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.”
Qua giải đáp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định rõ tất cả các dự án (kể cả dự án đầu tư công) đều thuộc trường hợp nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nhằm đảm bảo trình tự thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Võ Thị Hòa

Tin tức khác cùng chuyên mục