Một số điểm mới của Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, theo đó, từ ngày 01/7/2021, UBND các quận, UBND các phường không còn là một cấp ngân sách, chuyển thành các đơn vị dự toán thuộc UBND thành phố, chỉ còn huyện Hòa Vang là một cấp ngân sách; đồng thời, để phù hợp với các quy định của Chính phủ mới ban hành như Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;… UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2021 và thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020.

Một số nội dung cần lưu ý khi triển khai thực hiện Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công sử dụng từ nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn phí được để lại, nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí hợp pháp khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, do Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 (bãi bỏ Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017) quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, theo đó tại điểm b Khoản 2 Điều 5 có quy định đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có dự toán chi phí sửa chữa từ 500 triệu đồng trở lên: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.
2. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư khi thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội: Trường hợp UBND thành phố có ủy quyền cho UBND các quận quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án dưới 15 tỷ đồng do UBND quận quản lý, điều hành (theo danh mục dự án được ủy quyền cụ thể), Phòng Tài chính - Kế hoạch quận là đơn vị chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án này. Riêng HĐND huyện Hòa Vang quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.
3. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án thực hiện theo quy định Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
5. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền quyết định đầu tư cho Giám đốc các sở chuyên ngành, UBND các quận quyết định các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn không thuộc điểm a, khoản 2 Điều 7 có quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng do đơn vị mình quản lý. Riêng Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C do HĐND huyện Hòa Vang quyết định chủ trương đầu tư và các dự án do UBND huyện Hòa Vang quản lý sử dụng nhiều nguồn vốn trong đó vốn ngân sách thành phố dưới 15 tỷ đồng theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
6. Về sử dụng chi phí dự phòng: Người quyết định đầu tư, người được ủy quyền quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư, trong dự toán xây dựng và trong dự toán gói thầu.
7. Về mức tạm ứng vốn: Mức tạm ứng vốn đối với từng loại hợp đồng (xây dựng, thiết bị, tư vấn…) và tương ứng với các khoảng giá trị hợp đồng khác nhau đã được quy định cao hơn (tăng thêm 10%) so với quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND trước đây, trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn để đẩy nhanh tiến độ thi công thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố.
8. Chi phí kiểm toán độc lập, ngoài quy định như trước đây, Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND bổ sung: Giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đề xuất cụ thể tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện có cơ sở tham gia ý kiến gửi cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nội dung này trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đối với công trình, hạng mục công trình thuộc dự án có giá trị dưới 45 tỷ đồng nhưng có tính chất phức tạp.
9. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, việc chậm quyết toán bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư trong vòng 06 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND, được UBND thành phố ban hành giúp cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố áp dụng kịp thời, đảm bảo quy định pháp luật; đây cũng là cơ sở tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong việc quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Phòng Đầu Tư

Tin tức khác cùng chuyên mục