Tiết kiệm để tạo nguồn tài chính phục vục cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

 “Tiết kiệm để tạo nguồn tài chính phục vục cho công tác phòng, chống dịch Covid-19”

 

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại trên địa thành thành phố Đà Nẵng, tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp, theo đó thành phố đã phải ban hành các Chỉ thị và Quyết định chỉ đạo áp dụng thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố[1] (thực hiện giãn cách xã hội, dừng các hoạt động trên địa bàn thành phố,…) đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, nhất là người lao động; đặc biệt tình hình thu ngân sách nhà nước bị hụt lớn đến dẫn đến nguồn lực tài chính dành cho công tác phòng, chống dịch cũng bị ảnh hưởng lớn.

Trong bối cảnh đó, xác định công tác đảm bảo nguồn lực tài chính phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố tổ chức điều hành, sử dụng linh hoạt các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách. Trong đó, kịp thời tham mưu UBND thành phố thực hiện quyết liệt giải pháp[2] về cắt giảm (Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại), tiết kiệm (Tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại); giảm, giãn các nhiệm vụ chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết với tổng số kinh phí là 198,687 tỷ đồng[3] góp phần cân đối thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.                              

 [1] Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021, Quyết định số 2788/QĐ- UBND ngày 14/8/2021, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021, Quyết định số 2905/QĐ-BYT ngày 03/9/2021;

[2] Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ;

[3] Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 và Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố.

Trần Văn Vũ

Tin tức khác cùng chuyên mục