Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

 Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo công khai  tình hình thực hiện ngân sách  địa phương 9 tháng năm 2021 và các biểu số liệu theo quy định chi tiết tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục