Báo cáo cho Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề THTK, CLP giai đoạn 2016-2021

 Chi tiết Khung đề cương và các phụ lục  được  đính kèm tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục