Cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01/11/2021 quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.  

Theo đó, Bộ Tài chính ban hành Danh sách gồm 82 dữ liệu, thông điệp kết nối, chia sẻ nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.  

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương được quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá được quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các đơn vị trực thuộc quản lý dữ liệu liên quan đến yếu tố về giá theo phân công của Bộ; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp thẩm định giá xây dựng với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc Khoản 1, Khoản 2 Điều này áp dụng các quy định tại Thông tư này khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.
Nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu được nêu rõ, đó là: tuân thủ các quy định tại Điều 7 và Điều 13 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính và Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong phạm vi Bộ Tài chính thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.
Bảo đảm quyền được tiếp cận, khai thác, sử dụng dữ liệu; Bảo đảm việc tìm kiếm, khai thác thông tin; Bảo đảm tính tương thích, khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin. Cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức khác phải đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đặt tại Bộ Tài chính.
Ngoài ra, việc kết nối phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2021.
Nguyễn Tú Danh

Tin tức khác cùng chuyên mục