Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

 Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thông tư có 08 Điều, quy định chi tiết việc thu, nộp vào NSNN bao gồm: Lợi nhuận sau thuế (sau đây gọi là lợi nhuận còn lại) còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.

Đối với việc thu vào NSNN khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cần phải xác định lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác. Riêng đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của Nhà nước được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên quyết định; cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp NSNN bao gồm: số cổ tức, lợi nhuận tạm chia trong năm tài chính (nếu có) và của các năm trước được chia trong năm tài chính. Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm nộp NSNN phần cổ tức và lợi nhuận được chia cho cổ đông nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư có quy định cụ thể việc phân chia NSNN đối với các khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp vào NSNN; việc khai, nộp và xử lý vi phạm về khai, nộp lợi nhuận còn lại, cổ tức, lợi nhuận được chia của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, kê khai và nộp NSNN.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016.
 Chi tiết Thông tư 85/2021/TT-BTC  ngày 05/10/2021 tại đây
Phan Hồng Phương

Tin tức khác cùng chuyên mục