Quy trình xây dựng và ứng dụng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 25/10/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 7170/UBND-STC về quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên điạ bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Công văn số 5840/UBND-STC ngày 01/9/2021 và Công văn số 6455/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 về việc điều chỉnh Công văn số 5840/UBND-STC ngày 01/9/2020 của UBND thành phố), trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Quy trình xây dựng Đề án không áp dụng quy định này đối với: Việc lập các dự án cơ hội vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Các Chương trình, kế hoạch, đề án… theo lĩnh vực, ngành từng giai đoạn mà các đơn vị tự đề xuất mang tính chất triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch…của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hoặc của Thành ủy, UBND thành phố giao cho các đơn vị để triển khai thực hiện; Các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị đã được UBND thành phố giao hoặc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

2. Quy trình xây dựng Đề án gồm 06 bước và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong đó:

a) Đối với các trường hợp phát sinh đột xuất cần thiết phải xây dựng Đề án (ngoài 2 đợt tháng 6 và tháng 11 hàng năm), các đơn vị chủ trì xây dựng lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan và trực tiếp trình UBND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương làm cơ sở thực hiện. Trên cơ sở chủ trương thống nhất của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục Đề án phát sinh vào đợt điều chỉnh danh mục tiếp theo.

b) Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành có liên quan, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán và có ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện Đề án trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt

c) Sau khi có ý kiến tham gia của các ngành và Sở Tài chính về nội dung đề cương, dự toán và nguồn kinh phí thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập Đề án có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đề cương, dự toán và nguồn kinh phí thực hiện xây dựng các Đề án theo quy định.

d) Sau khi hoàn thành Đề án, các đơn vị (được phân công xây dựng Đề án) tổ chức lấy ý kiến tham gia của các ngành có liên quan hoặc Hội đồng chuyên môn (nếu có) và hoàn chỉnh Đề án trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Phan Thị Thu Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục