Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra.

 Ngày 30/9/2021 Thanh tra Chính Phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Trong đó, quy định đối tượng áp dụng như sau:

-         Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ;
-         Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện;
-         Thanh tra Sở;
-         Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương, gồm:
- Vị trí làm công tác thanh tra;
- Vị trí làm công tác tiếp công dân;
- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng;
- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.
Thông tư 03/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021. Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước hết hiệu lực thi hành.
Nội dung chi tiết của Thông tư 03/2021/TT-TTCP 
Nguyễn Đức Đông

Tin tức khác cùng chuyên mục