Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2021 tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021

 Ngày 26 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2021 và thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2020).

Ngày 27 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024; trong đó: Bổ sung giá đất (vị trí 1) của 70 vị trí, tuyến đường mới đặt tên theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố; bổ sung giá đất các vị trí 2,3,4,5 của 03 tuyến đường; bổ sung giá đất các đường chưa đặt tên trong các khu dân cư mới.

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2021 tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 và Công văn số 6781/UBND-STC ngày 07/10/2021 của UBND thành phố về việc bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND. Trong đó, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Điều 3 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục IA, IIA, IIIA kèm theo Quyết định và Công văn này, cụ thể như sau:
1. Đối với 70 vị trí, tuyến đường mới đặt tên theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, gồm:
a) 61 vị trí, tuyến đường tại đô thị (Phụ lục IA); trong đó: hệ số 1,0 có 13 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,1 có 20 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,2 có 27 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,4 có 01 vị trí, tuyến đường (đoạn đường Minh Mạng từ Trần Văn Đán đến cầu Bờ Quan);
b) 09 vị trí, tuyến đường tại nông thôn (Phụ lục IIA); trong đó: hệ số 1,0 có 01 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,2 có 08 vị trí, tuyến đường.
2. Đối với 03 tuyến đường bổ sung các vị trí 2,3,4,5 (Phụ lục IA); trong đó: hệ số 1,0 có 02 tuyến đường; hệ số 1,1 có 01 tuyến đường;
3. Đối với các tuyến đường chưa đặt tên trong các khu dân cư mới (Phụ lục IIIA), với hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 đến 1,2 (trong đó: Hệ số 1,0 có 07 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,1 có 20 vị trí, tuyến đường; hệ số 1,2 có 01 vị trí, tuyến đường).
    Lê Như Trâm  

Tin tức khác cùng chuyên mục