Một số nội dung cần lưu ý trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

 Ngày 29/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 (Bãi bỏ Thông tư số 
 
). Trong quá trình triển khai thực hiện quy định trên, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) cần lưu ý một số nội dung chính sau đây:

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Đối với tài sản công chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định: Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 3.

2. Trong năm, cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công ngoài dự toán được giao, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu nêu trên, trừ các trường hợp do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà cơ quan, đơn vị không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán đã được giao.

3. Đối với kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5.

4. Đối với các nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng nguồn kinh phí ở thời điểm phê duyệt dự toán cho đến khi quyết toán công trình.

Chi tiết Thông tư số 65/2021/TT-BTC 

Đặng Thị Thảo Nguyên

Tin tức khác cùng chuyên mục