Tăng cường công tác Quản lý, điều hành Giá trong những tháng cuối năm 2021

 Triển khai thực hiện các văn bản điều hành, quản lý giá của Trung ương trong những tháng cuối năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số     6529/UBND-STC ngày 27/9/2021 triển khai tại địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID 19, dịp lễ, tết, mùa mưa lũ và để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi không niêm yết giá, bán hàng hóa không đúng theo giá niêm yết. Chủ động nắm bắt tình hình thị trường để triển khai các biện pháp ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố.

 

 

- Chủ động xây dựng, thẩm định giá mua sắm, phương án giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của địa phương, trong đó đánh giá kỹ mức độ điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời với nhiều hình thức về tình hình thị trường giá cả; công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả hàng hóa, phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố; công khai, minh bạch thông tin về giá. Đồng thời tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định. 

(Đính kèm Công văn số 6529/UBND-STC ngày 27/9/2021 của UBND thành phố)

Phòng Quản lý Giá và Công sản

Tin tức khác cùng chuyên mục