Thực hiện đúng quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3615/UBND-SXD ngày 14-6-2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở, bán, thuê, thuê mua nhà ở, quản lý vận hành nhà ở trên địa bàn thành phố nghiên cứu, phổ biến và thực hiện đúng quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó lưu ý, việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội  (theo Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư; bổ sung nội dung lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở.

Đối với quy định về Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (theo Khoản 4 và Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ), dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng không còn phù hợp thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Bên cạnh đó, cần lưu ý Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP bổ sung quy định giao "Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội"; quy định chuyển tiếp theo Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, lưu ý quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, như: thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; quy định, trình tự thủ tục, hồ sơ; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt... được sửa đổi, bổ sung từ Khoản 12 đến Khoản 17, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục