Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

         Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và triển khai Kế hoạch số 152-KH/ĐUS ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
        Ngày 25/6/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Sở Tài chính và 07 điểm cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận: Công ty XSKT Đà Nẵng, Công ty in Tổng hợp Đà Nẵng, 05 Văn phòng đại diện Công ty XSKT Đà Nẵng tại Khu vực Miền trung Tây nguyên.
 
Đ/c Bùi Xuân - Báo cáo viên Thành ủy

Hội nghị được nghe đ/c Bùi Xuân, Báo cáo viên Thành ủy - Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên Giáo thành ủy quán triệt các nội dung gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Phương Phó Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các đồng chí đảng viên, quần chúng, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Sở, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Lê Kim Tuấn

Tin tức khác cùng chuyên mục