Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen xuất sắc về công tác văn thư - lưu trữ năm 2020

 Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tài chính cùng 07 đơn vị có thành tích xuất sắc về công tác văn thư - lưu trữ năm 2020. Thành quả trên là nỗ lực của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính trong năm 2020, thể hiện qua các nội dung công việc đạt được sau:

Kết quả công tác kiểm tra, thẩm định kết quả xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 tại Sở Tài chính của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, kết quả thẩm định theo Bộ tiêu chí 2020, Sở Tài chính đạt được 99/100 điểm, cùng với việc thường xuyên đôn đốc CC, VC, NLĐ lập hồ sơ công việc, hệ thống hóa và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định.

 

 

 

 

Năm 2020, Sở đã gửi về Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố thẩm định 419 hộp cặp tài liệu bảo quản vĩnh viễn. Tiếp tục triển khai chỉnh lý, số hoá tài liệu; thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Chỉ thị số 35-CT/TW và Đề án "Lưu trữ điện tử"; Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025" của thành phố Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Các phòng thuộc Sở đã giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định, không để tài liệu bị tồn đọng tích đống tại kho cũng như tại các phòng.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo cho công chức, viên chức, người lao động về công tác văn thư, lưu trữ thông qua Phần mềm Quản lý văn bản điều hành, phổ biến cho công chức lãnh đạo tại các cuộc họp giao ban tháng, quý...

Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân đã đóng góp vào thành tích hoàn thành xuất sắc công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 đã được Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-STC ngày 31/05/2021 tặng Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có liên quan.

(Quyết định 236/QĐ-STC ngày 31/05/2021)

Phát huy thành tích đạt được như trên, trong thời gian đến tập thể Sở Tài chính sẽ tiếp tục đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nề nếp và phấn đấu đạt được những bước tiến mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố.

Đặng Thị Mai

Tin tức khác cùng chuyên mục