Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

 Ngày 18 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017.

1. Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTC so với Thông tư số 82/2017/TT-BTC

 

STT

Nội dung

Thông tư số 82/2017/TT-BTC

Thông tư số 15/2021/TT-BTC

Ghi chú

1

Căn cứ pháp lý ban hành

Luật Đầu tư công năm 2014

Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư công năm 2019 ra đời, cùng với đó là Nghị định số 40/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến chế độ báo cáo dẫn đến phải sửa đổi.

2

Các loại báo cáo

Báo cáo định kỳ

Báo cáo định kỳ và Báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất

Đối với báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất, các đơn vị sẽ báo cáo theo các nội dung tại văn bản yêu cầu của Bộ Tài chính khi Bộ có nhu cầu tổng hợp, thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành kế hoạch vốn ngoài báo cáo định kỳ.

3

Nội dung quy định cụ thể của Báo cáo định kỳ

Gồm: Tên báo cáo, biểu mẫu, cơ quan thực hiện, cơ quan nhận, thời gian, nội dung báo cáo.

Gồm: Tên, nội dung, cơ quan thực hiện, cơ quan nhận, thời hạn gửi, mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu báo cáo.

So với Thông tư số 82/2017/TT-BTC, Thông tư số 15/2021/TT-BTC bổ sung thêm các mẫu đề cương báo cáo và các quy định về cơ quan gửi, nhận báo cáo; đề cương nội dung, thời gian báo cáo, mẫu biểu đối với báo cáo định kỳ được cụ thể hơn.

4

Số lượng Biểu mẫu báo cáo

27 Biểu mẫu

Chỉ có 06 Biểu mẫu

So với Thông tư số 82/2017/TT-BTC, Thông tư số 15/2021/TT-BTC đã giảm 21 biểu, đồng thời, các biểu mẫu báo cáo được quy định thống nhất cho tất cả đối tượng báo cáo thực hiện (Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh).
Để đảm bảo yêu cầu về chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện, chỉ tiêu trong các biểu mẫu cũng được quy định đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan nhận báo cáo, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành kế hoạch vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sử dụng vốn đầu tư công cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

5

Phương thức gửi, nhận Báo cáo

Chỉ quy định gửi, nhận báo cáo bằng văn bản giấy

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng một trong các phương thức:
1. Báo cáo bằng văn bản điện tử được gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật (đồng thời gửi file văn bản qua hệ thống thư điện tử theo địa chỉ dautu@mof.gov.vn).
2. Báo cáo bằng văn bản giấy (đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử).

Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định thêm phương thức gửi, nhận báo cáo bằng văn bản điện tử sẽ là cơ sở giúp cho việc báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi và chính xác.

 

2. Về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố có Công văn số 1790/UBND-ĐTĐT giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND thành phố tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo; đồng thời, chủ động đề xuất hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định

Trên cơ sở các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 15/2021/TT-BTC, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2490/UBND-STC ngày 28/4/2021, trong đó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm; dự thảo văn bản trình UBND thành phố duyệt ký gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đảm bảo thời gian và nội dung quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Tài chính; báo cáo tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch; tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ thanh toán vốn đầu tư công và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

b) Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoàn chứng từ phần rút vốn nước ngoài theo phương thức tài khoản đặc biệt đã được kiểm soát chi gửi Bộ Tài chính để ký đơn rút vốn hoàn chứng từ đảm bảo thời gian và nội dung quy định.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch liên ngành về việc tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án; đề xuất các phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị gửi UBND thành phố trước ngày 31/12 hằng năm.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị chủ động có ý kiến đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các quy định mới tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC và việc chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này của Lãnh đạo UBND thành phố sẽ là cơ sở giúp cho việc báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Đà Nẵng được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi và chính xác. Đây cũng là cơ sở giúp cho công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công cả trung hạn và hàng năm về sau được nhanh chóng, kịp thời.

Đinh Thị Mỹ Hậu

Tin tức khác cùng chuyên mục