Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân

 Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Thông tư này qui định về quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

Theo đó, tại Chương II từ Điều 3 đến Điều 9 Thông tư này đã quy định về quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước  và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, cụ thể như sau: Tinh thần và thái độ làm việc; Trang phục, tác phong làm việc; Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Ứng xử giữa công chức, viên chức đối với cấp trên và đồng nghiệp; Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí; Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài ra tại Chương III từ Điều 10 đến Điều 13, Thông tư đã quy định về ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, bao gồm: Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ứng xử trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 6 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lê Thị Thúy Loan

Tin tức khác cùng chuyên mục