Một số nội dung trao đổi liên quan đến sửa đổi Luật ngân sách nhà nước

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua Luật ngân sách nhà nước; sau khi Luật ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 là khung khổ pháp lý để tiếp tục củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của công tác tài chính, ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh cấp bách như thiên tai, dịch bệnh.

Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; trong đó nhiệm vụ giải pháp về tài chính, tiền tệ và hoạt động ngân hàng 5 năm 2021-2025 sẽ nghiên cứu, sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, đổi mới phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế; đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chủ trương nghiên cứu, sửa đổi Luật ngân sách nhà nước nêu trên; thời gian qua việc áp dụng Luật ngân sách nhà nước trong điều hành ngân sách để giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh mới như dịch bệnh Covid-19, bão lũ, tổ chức mô hình chính quyền đô thị,… đã phát sinh các vấn đề cần nghiên cứu giải quyết như việc quy định nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan trung ương (lực lượng Bộ đội, Công an, Bộ đội biên phòng) so với các lực lượng ở địa phương trên cùng địa bàn chưa bảo đảm tính thống nhất, kịp thời; đồng thời việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị UBND quận, UBND phường là các đơn vị dự toán nên không bố trí dự phòng ngân sách, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính kịp thời trong chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác mà chưa được dự toán.

Từ chủ trương nghiên cứu sửa đổi Luật ngân sách nhà nước nêu trên, cần xem xét hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, ngân sách trong các trường hợp cấp bách cần được hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ, tính đặc thù đối với các địa phương tổ chức mô hình chính quyền đô thị với các nội dung như sau:

1. Quy định cụ thể các trường hợp cấp bách được sử dụng ngân sách cấp này hỗ trợ cho các nhiệm vụ chi của cấp khác đối với các đơn vị đóng trên địa bàn để thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh cho bảo đảm tính thống nhất, kịp thời khi thực hiện trên cùng địa bàn.

2. Đối với các địa phương tổ chức mô hình chính quyền đô thị, xem xét sửa đổi theo hướng bổ sung thêm quy định khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc (các cấp chính quyền địa phương là đơn vị dự toán) được bố trí dự phòng ngân sách để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh đột xuất trong năm.

Hồ Ngọc Nam

Tin tức khác cùng chuyên mục