Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2021

 Ngày 26 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2021 và thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2020). Trong đó:

1. Đối tượng áp dụng (Điều 2):

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể, thẩm định phương án giá đất cụ thể.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về đất đai

2. Nội dung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (Điều 3)

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường (109/tổng số 2.704 vị trí, tuyến đường) cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực, cụ thể:

- Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 1: hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng theo Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Quyết định.

- Đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng áp dụng theo Phụ lục IV kèm theo Quyết định.

- Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản áp dụng theo Phụ lục V kèm theo Quyết định.

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

Phạm Thị Ngọc Thu

Tin tức khác cùng chuyên mục