Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về một số quy định xử lý chuyển tiếp:
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã trình thẩm định trước ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật Xây dựng 2014 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng trước ngày 09/02/2021, việc thẩm định được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa phê duyệt trước ngày 09/02/2021 thì không phải thẩm định lại; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê quyệt trước ngày 09/02/2021 chưa thực hiện công việc nào thuộc giai đoạn thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp cần lựa chọn nhà thầu là chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu), các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 09/02/2021 đã hoặc đang thực hiện một hoặc một số các công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công việc chưa thực hiện như sau:
+ Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
+ Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngoài các nội dung nêu tại điểm a khoản 4 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP) tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đang áp dụng cho dự án;
+ Việc chuyển tiếp áp dụng, tham khảo định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
- Hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho dự án cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2021/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực.
- Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố trước ngày 09/02/2021 được tiếp tục tham khảo, sử dụng để xác định chi phí đầu tư xây dựng cho đến khi hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định tại Điều 26, Điều 27 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh tổ chức cập nhật, hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng công trình khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2021/NĐ-CP được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
(Chi tiết quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP)
Nguyễn Ngọc Phú

Tin tức khác cùng chuyên mục