Chủ động nhập và phân bổ kế hoạch vốn trên Tabmis để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 đã thông qua Nghị quyết số 322/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, theo đó tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 là 9.839 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 9.011 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) là 828 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nêu trên cụ thể đến từng dự án của từng chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án.

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng có một số nội dung triển khai việc nhập và phân bổ kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis như sau:

1. Về việc cung cấp thông tin để cơ quan tài chính nhập và phân bổ dự toán vào hệ thống Tabmis
Căn cứ kế hoạch vốn được giao năm 2021, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần cung cấp thông tin kịp thời để cơ quan tài chính nhập dự toán vào hệ thống Tabmis ngay từ đầu năm, cụ thể như sau:
a) Đối với các công trình đã có mã dự án,các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần kịp thời cung cấp ngay các thông tin bao gồm: Tên công trình; Số tiền; Tên chủ đầu tư; Tên đơn vị quản lý dự án; Mã QHNS đơn vị quản lý dự án; Mã dự án; Mã chương; Mã ngành… để Sở Tài chính chủ động rà soát, đối chiếu và nhập dự toán vào hệ thống Tabmis ngay từ đầu năm.
b) Đối với các công trình chưa có mã dự án:
- Cần rà soát các điều kiện để lập thủ tục mở mã dự án theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, theo đó nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị đính kèm bổ sung thêm nội dung liên quan để nhập Tabmis như mã chương, mã ngành kinh tế của đơn vị chủ đầu tư và dự án được bố trí kế hoạch vốn gửi Sở Tài chính ở trường file khác trên hệ thống Cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính. Sau khi nhận được thông tin đề nghị cấp mã số, Sở Tài chính sẽ tiến hành cấp mã số dự án, đồng thời phiên 12 đoạn mã của các dự án này để thực hiện việc nhập vào hệ thống Tabmis.
- Trường hợp sau khi rà soát, dự án không đảm bảo thủ tục mở mã dự án để giải ngân, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, điều chuyển vốn sang các dự án khác có khả năng giải ngân cao hơn.
c)Trường hợp sau ngày 30/6/2021, đơn vị chưa cung cấp đầy đủ thông tin để cơ quan tài chính phân bổ dự toán vào hệ thống Tabmis thì xem như dự án không triển khai thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.
2. Về việc chủ động rà soát, phân bổ kế hoạch vốn và theo dõi tiến độ giải ngân đối với các dự án
a) Ưu tiên các công trình trọng điểm, động lực
Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 8502/UBND-ĐTĐT ngày 23/12/2020 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tổng hợp báo cáo các công trình, dự án trọng điểm, động lực năm 2021 định kỳ hàng tháng.
Theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần thường xuyên rà soát các vấn đề có liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm, động lực, đặc biệt là vấn đề giải ngân; trường hợp vướng mắc thì có báo cáo đề xuất đến các sở, ngành liên quan có ý kiến, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.
b) Ưu tiên các công trình an sinh xã hội, môi trường, xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố; các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng;
c) Ưu tiên các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp định đã ký kết.
d) Cần thường xuyên rà soát các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, nếu không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, thì chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư…
đ) Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, hoặc hạng mục công trình hoàn thành; đặc biệt là thực hiện tổng quyết toán dự án hoàn thành để tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án đảm bảo điều kiện.
e) Đối với nguồn vốn giao UBND các quận, huyện tự phân bổ, UBND các quận huyện cần phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công;
g) Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo các bộ, ngành trung ương hướng dẫn, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Đinh Thị Mỹ Hậu

Tin tức khác cùng chuyên mục