Đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian nhập kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh vào quy trình nhập kế hoạch vốn XDCB của hệ thống TABMIS

 Đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian nhập kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh vào quy trình nhập kế hoạch vốn XDCB của hệ thống TABMIS

Hàng năm sau khi Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ đầu tư và Sở Tài chính thực hiện các bước sau:

1. Đối với các đơn vị chủ đầu tư

          a) Đối với các công trình chưa có mã dự án: đơn vị chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký mã dự án. Thủ tục đăng ký mã quan hệ ngân sách cho dự án được quy định tại Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Thời gian quy định hiện nay là 2 ngày).

          b) Đối với các công trình đã có mã dự án: tổng hợp thông tin liên quan đến công trình đã có mã dự án quan hệ ngân sách được bố trí kế hoạch vốn trong năm gửi Sở Tài chính để tiến hành nhập thông tin này vào Hệ thống TABMIS. Thông tin bao gồm: tên chủ đầu tư, tên đơn vị, mã điều hành dự án, mã chương, mã, ngành.

          - Qua theo dõi thực tế hiện nay thời gian để đơn vị chủ đầu tư mở mã dự án đến khi cung cấp đầy đủ thông tin gửi đến Sở Tài chính thường mất khoản 6 đến 7 ngày.

          2. Đối với Sở Tài chính

          - Sau khi kế hoạch vốn được UBND thành phố phê duyệt, Sở Tài chính rà soát phân nguồn các công trình XDCB theo nguồn vốn và nhiệm vụ chi cho từng dự án. Tiến hành phiên các nôi dung liên quan đến công trình theo 12 đoạn mã quy định để nhập vào hệ thống TABMIS.

          - Thời gian để nhập vào Hệ thống Tabmis theo theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC là 10 ngày tuy nhiên trên thực tế phụ thuộc vào thời gian đơn vị Chủ đầu tư cung cấp thông tin. Khối lượng công trình XDCB rất nhiều, việc chờ đợi đơn vị cung cấp thông tin mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

3. Đề xuất giải pháp

a)    Đối với các dự án đã được cấp mã số quan hệ ngân sách

- Xây dựng DVCTT mức 4 “Cung cấp thông tin đề nghị nhập TABMIS” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố

- Quy trình thực hiện

+ Các cơ quan, đơn vị kê khai thông tin trên biểu mẫu điện tử, đồng thời đính kèm file bảng cung cấp thông tin nhập TABMIS có xác thực ký số của cơ quan, đơn vị.

+ Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển Lãnh đạo phòng xử lý, Lãnh đạo phòng tiếp tục chuyển cho chuyên viên thực hiện nhập lên hệ thống TABMIS. Dự kiến thời gian là 5 ngày.

- kết quả đầu ra của dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cung cấp thông tin nhập Tabmis là thông báo kết quả đã nhập thông tin vào hệ thống Tabmis (chấp nhận).

b) Đối với các dự án chưa được cấp mã số quan hệ ngân sách

         - Khi thực hiện DVCTT mức 4 đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư XDCB, đơn vị đính kèm bổ sung thêm nội dung liên quan để nhập TABMIS như  chương, mã ngành kinh tế của đơn vị chủ đầu tư và dự án được bố trí kế hoạch vốn gửi Sở Tài chính ở trường file khác trên hệ thống Cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính.

          - Sau khi nhận được thông tin đề nghị cấp mã số, Sở Tài chính tiến hành cấp mã số quan hệ ngân sách đồng thời phiên 12 đoạn mã của các dự án này để thực hiện việc nhập vào hệ thống TABMIS. Dự kiến là 2 ngày.

          c) Thủ nghiệm giải pháp: Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rutst ngắn thời gian nhập vào Hệ thống Tabmis, Phòng đã có Công văn số 3975/STC-THTK  ngày 17/11/2020 đề nghị các Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án thực hiện kết hợp đăng ký mã số quan hệ ngân sách và cung cấp thông tin nhập Tabmis bắt đầu thực hiện kể từ 01/12/2020.

Sau 1 tháng phát hành công văn nêu trên, có khoảng hơn 30 đơn vị gửi hồ sơ mở mã dự án kèm theo thông tin đề nghị nhập Tabmis. Trên cơ sở đó, Phòng đã tiến hành phiên và nhập dữ liệu vào Hệ thống Tabmis (thực tế đã giảm được ½ thời gian so với trước đây chưa thực hiện giải pháp)

4. Lợi ích thu được do áp dụng giải pháp

- Rút ngắn ½ thời gian nhập kế hoạch vốn vào hệ thống TABMIS 

- Chuẩn hóa và sử dụng thông tin dữ liệu từ dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp mã số đơn vị vào hệ thống TABMIS.

- Đáp ứng được các đề nghị của các đơn vị, yêu cầu Sở Tài chính rút ngắn thời gian nhập TABMIS (Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 410/VP-TKTH ngày 11/02/2020.

- Giảm giấy tờ, bỏ được quy trình các đơn vị phải gửi Công văn lên Sở Tài chính cung cấp thông tin nhập TABMIS như hiện nay. Giảm chi phí hành chính cho Sở Tài chính, giảm phiền hà… tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ công chức tại Sở Tài chính trong việc thực hiện xuyên suốt công việc từ cấp mã số đến theo dõi, nhập kế hoạch vốn vào hệ thống TABMIS
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục