Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2021, theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.
 
 
 

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 thì khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định so với Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 như sau:

TT

Nội dung

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

Thông tư số 108 /2020/TT-BTC ngày 21/12/2020

1

Mức thù lao tối thiểu

1.000.000 đồng/01 Hợp đồng

1.000.000 đồng/01 Hợp đồng

2

Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm

Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng;

Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.

Như vậy, mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được điều chỉnh tăng từ 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng lên 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.

Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định nêu trên chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản.

Đối với trường hợp đấu giá tài sản không thành, thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, các chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
(Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính kèm theo)

 
Trần Thanh Hiếu

 

Tin tức khác cùng chuyên mục