“Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo)”.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 7928/UBND-STNMT ngày 01/12/2020; Sở Tài chính đã có Công văn số 4574/STC-GCS ngày 28/12/2020 hướng dẫn UBND các quận, huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện; Phòng Tài nguyên môi trường các quận, huyện việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo); cụ thể như sau:

          Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

          Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

          Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

          Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

          Trên cơ sở ý kiến tham gia và thống nhất của các cơ quan, đơn vị (Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện); Sở Tài chính hướng dẫn việc xác định giá đất ở khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo) có giá trị (tính theo giá đất ở trong Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành có hiệu lực tại thời điểm xác định giá) dưới 30 tỷ đồng, theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7928/UBND-STNMT ngày 01/12/2020 như sau:

          1. Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP)

          a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND các quận, huyện ban hành quyết định đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

          Hồ sơ xác định giá khởi điểm gồm:

          - Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm của Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản chính;

          - Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được UBND các quận, huyện phê duyệt: 01 bản sao;

          - Hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đất, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất...): 01 bản sao.

          b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện chuyển đến, Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, trình UBND các quận, huyện phê duyệt theo quy định.

          Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định giá khởi điểm, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để nghị bổ sung. Sau khi nhận được đủ hồ sơ thì thời hạn hoàn thành là 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

          c) Trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi điểm thực hiện như quy định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.

          2. Phương pháp xác định giá khởi điểm đấu giá đất ở (theo quy định tại  Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC)

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng/m2)

=

Giá đất tại Bảng giá đất (đồng/m2)

X

Hệ số điều chỉnh giá đất

          Trong đó:   

          a) Giá đất tại Bảng giá đất được xác định trên cơ sở giá đất tại vị trí đất đấu giá quy định tại Bảng giá đất ở do UBND thành phố ban hành có hiệu lực tại thời điểm xác định giá khởi điểm.

          b) Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm là hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố ban hành có hiệu lực tại thời điểm xác định giá khởi điểm. Trường hợp rẻo đất hoặc thửa đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,  Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND quận, huyện có văn bản gửi Sở Tài chính kiểm tra, xem xét báo cáo UBND thành phố quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm.

          Sở Tài chính hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện xác định giá đất ở khởi điểm đấu giá đất theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7928/UBND-STNMT ngày 01/12/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện có văn bản phản ánh về Sở Tài chính để xem xét có ý kiến.

Đính kèm: Quyết định số 4574/STC-GCS ngày 28/12/2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
Nguyễn Văn Hải
 

Tin tức khác cùng chuyên mục