Cục Tài chính doanh nghiệp: Đạt nhiều bước tiến trong xây dựng cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn

 Chiều 05/01, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức của Cục Tài chính doanh nghiệp”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

P:\NĂM 2021\5. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\1. TRẦN THỊ HẢI\THANG 1\5.1. tong ket cuc tcdn\cuc tcdn\Thu truong Hai 2.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) cho biết, Cục TCDN đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định, 02 Nghị quyết, 01 Quyết định; Trình Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư theo kế hoạch.

Tính đến 31/12/2020, Cục TCDN tiếp nhận khoảng 14.450 văn bản gửi đến, thực hiện hơn 2.100 hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký và Thừa lệnh Bộ ký, ban hành 1.206 văn bản, xử lý và ký ban hành khoảng 700 văn bản theo thẩm quyền.

Trong công tác tổng hợp, báo cáo, Cục TCDN đã thực hiện nhiều báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2019; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng hợp báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia ý kiến trên 30 báo cáo giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và sản xuất kinh doanh, kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước; xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với các tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty (TCT), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc các Bộ, ngành, địa phương. Đôn đốc các TĐKT, TCT, DNNN thực hiện Kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, trong công tác phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN cũng được đơn vị chú trọng. Cục TCDN đã tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương về việc thoái vốn đầu tư, phương án cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp, phương án tái cơ cấu của các TĐKT, TCT; tháo gỡ vướng mắc của các TĐKT, TCT, DNNN khi triển khai cổ phần hóa.

Mặt khác trong công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ), đơn vị cũng tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc kiểm tra, quyết toán Quỹ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quyết toán Quỹ và yêu cầu thực hiện nộp đầy đủ về Bộ Tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài, trong năm 2020 đơn vị đã tham gia ý kiến với hơn 30 dự án như các dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện, dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài. Tham gia ý kiến với các đơn vị trong và ngoài Bộ về xây dựng các đề án, chính sách: tham gia ý kiến để ban hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2020...

Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Cục TCDN đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ giống gốc vật nuôi; quản lý, khai thác gỗ, hỗ trợ rừng tự nhiên, hỗ trợ cho các tổ chức đơn vị sử dụng người lao động là người dân tộc thiểu số; thực hiện quyết toán hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ thủy lợi…

Đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, đơn vị đã chủ động phối hợp tích cực với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Tập đoàn Bảo Việt về thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu như: Có ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của DATC; Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp của DATC năm 2019; Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt; Báo cáo định kỳ và báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt...

P:\NĂM 2021\5. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\1. TRẦN THỊ HẢI\THANG 1\5.1. tong ket cuc tcdn\cuc tcdn\Toan canh.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp theo Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị như: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Công sản, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Các đơn vị đều đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Cục TCDN trong xây dựng các cơ chế, chính sách, góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, DNNN…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao các thành tích mà tập thể cán bộ công chức Cục TCDN đạt được trong năm 2020.

“Bước tiến nhất của Cục trong năm 2020 là công tác xây dựng thể chế chính sách để tiếp tục thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp. Trong đó, việc ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai trong các năm tới” - Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho rằng, Cục TCDN cần tập trung vào một số việc như đẩy nhanh việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền văn bản hướng dẫn đối với các Nghị định, Quyết định đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách có liên quan còn bất cập, sớm sửa đổi, bổ sung giúp thúc đẩy quá trình đổi mới doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước.

Đối với các chính sách đơn vị được giao chủ trì trong năm 2021, cần tập trung vào một số chính sách, đề án quan trọng như: Rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội năm 2021-2022; Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước, Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”...

Về công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị cần chủ động sớm có kiến nghị với Bộ, qua đó Bộ kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các Bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, một mặt tạo nguồn thu cho ngân sách, mặt khác cung ứng thêm hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

“Đặc biệt năm 2021 là năm mở đầu cho các kế hoạch 5 năm, 10 năm của ngành, quốc gia, Cục TCDN cần chủ động có các tham mưu, kiến nghị về chiến lược, kế hoạch với các lĩnh vực đơn vị đang quản lý như lĩnh vực DNNN, khu vực DN FDI, các tập đoàn, tổng công ty...” – Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải chỉ đạo.

P:\NĂM 2021\5. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\1. TRẦN THỊ HẢI\THANG 1\5.1. tong ket cuc tcdn\cuc tcdn\A Tien.jpg

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục TCDN phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Cục trưởng Cục TCDN Đặng Quyết Tiến cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, đồng thời ghi nhận những hạn chế để khắc phục. Toàn thể cán bộ công chức của đơn vị sẽ tích cực rèn luyện học tập, trau dồi nhận thức là đơn vị quản lý nhà nước, do đó trong công tác xây dựng thể chế chính sách cần có tầm nhìn xa, “đi trước đón đầu”, “đi đúng và trúng”. Bên cạnh đó trong quá trình giám sát các doanh nghiệp, đơn vị sẽ chú ý giám sát theo phân cấp, gắn với trách nhiệm, đưa ra các cảnh báo kịp thời, sâu sắc giúp cho các cơ quan chủ sở hữu, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp đó, Cục TCDN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết công tác thi đua của đơn vị và trao các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Nguồn: mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục