Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2020 và sau khi các tác giả bổ sung, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến

 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2020  số 202/TB- HĐXSK - 15/12/2020 - Sở Tài chính

Tin tức khác cùng chuyên mục