Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước qua phân tích, đánh giá kết quả thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố

 Năm 2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đặc biệt là bùng phát đại dịch lần thức 2 (từ những ngày cuối tháng 7 đến tháng 9) đã tác động đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của các đơn vị trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng nên đến thời điểm ngày 15/12/2020 về lĩnh vực thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, Thanh tra Sở Tài chính đã triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiến độ thanh tra được đảm bảo, đưa ra các kiến nghị phù hợp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua các cuộc thanh tra đã thực hiện trong năm 2020, Thanh tra Sở rút ra được nguyên nhân quản lý chi phí đầu tư và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán của Chủ đầu tư, Ban QLDA có giá trị cao hơn thực tế thực hiện như sau:

- Công tác lập hồ sơ thiết kế dự toán, công tác nghiệm thu hồ sơ thiết kế còn thiếu sót, chưa đạt chất lượng, còn nhiều trường hợp tính thừa trùng lắp khối lượng, áp dụng định mức một số nội dung công việc chưa phù hợp. Các đơn vị tư vấn thẩm tra, Sở quản lý chuyên ngành thẩm định còn thiếu sót làm tăng giá trị dự toán công trình.
- Công tác trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định, cụ thể như sau: gói thầu xây lắp hạng mục giao thông và gói thầu san nền, thoát nước thuộc trường hợp đấu thầu rộng rãi nhưng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế là không đúng quy định tại điểm 2, khoản 3, Điều 1 của Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đấu thầu. Việc thực hiện đấu thầu hạn chế làm hạn chế các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, mất yếu tố cạnh tranh về giá của các nhà thầu.
 - Khối lượng bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế, dự toán các khối lượng không thể hiện trong hồ sơ thiết kế, nhưng vẫn đưa vào quyết toán là tăng giá trị công trình.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị được giao quản lý dự án cần phải:
- Tăng cường cán bộ có đủ trình độ, năng lực kinh nghiệm chuyên môn để phát hiện các trường hợp còn sai sót của các đơn vị tham gia dự án.
- Tăng cường kiểm tra thực tế hiện trường, đối chiếu với bản vẽ hoàn công khi quyết toán vồn đầu tư dự án hoàn thành.
- Có biện pháp chế tài đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn thẩm định, tư vấn xét thầu, tư vấn giám sát... để có cơ sở xử lý khi có trường hợp vi phạm.
Thanh tra Sở

Tin tức khác cùng chuyên mục